____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

 

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №37/22.12.2015 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №001209, местност „Острога” и ПИ №011036, местност „Долни остров Крета” в землището на с. Дърманци за изграждане на басейн и паркинг за леки коли.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       

https://www.livechatalternative.com/