обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №34/22.12.2015 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на бензиностанция в ПИ №051011, местност „Под корията” в землището на с. Руска бела.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.