____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно краен срок за заплащане на годишна такса за притежаване на куче

Община Мездра напомня на всички собственици на кучета, че  31.03.2016г. е крайният срок за заплащане на годишна такса за притежаване на куче в размер на 10 лева в касата на Общинския  център за услуги и информация на гражданите, съгласно чл.49 (1) от Наредба на Общински съвет – Мездра за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

    Когато кучето е придобито след 31 март на текущата година, таксата се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиване, в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

    Заплащането на годишната такса от собствениците на кучета в селата от Общината става в съответното Кметство.

    Освобождават се от такса след представяне на документ собствениците на :

·        кучета на инвалиди – след представяне копие на актуално решение от ТЕЛК/НЕЛК за срока на инвалидност;

·        служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

·        кучета, използвани за опитни цели;

·        кучета, използвани от Българския червен кръст;

·        кастрирани кучета – отразено в санитарният им паспорт;

·        ловни кучета – отразено в санитарният им паспорт.

 Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

 При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл.175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Задължение на всеки собственик на куче е да го декларира в „Общинска екологична инспекция“ при Община Мездра, независимо дали същото е освободено от дължимата такса, съгласно чл. 175 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност, като попълва декларация по образец утвърдена от Кмета на община Мездра.

 Приходите от събраните такси ще се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

 

 Общинска екологична инспекция

https://www.livechatalternative.com/