____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява по проект ,,Нови възможности за грижа”

О Б Я В А

               Община Мездра по сключено Споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане  в изпълнение на  Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001

              Обявява прием на документи за периода от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. в стая 213 на Община Мездра, от 8.00 ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.,  на кандидати за медицински специалисти  с професионална квалификация «Медицинска сестра» и «Медицински фелдшер»  за осигуряване на  достъп до здравни услуги на потребители на услугата «Личен асистент».

            Необходими документи при кандидатстване:

·      Заявление по образец

·      Документ за самоличност (за справка)

·      Автобиография

·      Диплома за базово медицинско образование  - №…, издадена от………… ; образователно-квалификационна степен……………………………;

специалност …..……………………..(копие);

·      Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)

·      Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

·      Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

 

   За справки и информация тел.091093255 или 091092116 вътр. 123

12345

https://www.livechatalternative.com/