____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра”

logo_e

О Б Я В А
 
              Община Мездра обявява прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра”, договор: BG05М9ОР001-2.002-0091-С001 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.
              Настоящата процедура ще допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от социалното изключване и бедността на хора с увреждания и хора над 65 години от община Мездра чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално включване.
              За постигането на тази цел планираме изграждане и оборудване на  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги на представителите на целевите групи, към който ще бъдат разкрити следните работни места:
              
                 1. Личен асистент            – 10 бр.
                 2. Социален асистент       – 10 бр.
                 3. Домашен помощник      - 17 бр.
 
 
        ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК:
 
       * деца с увреждания;
       * лица с увреждания;
       * лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.
        Необходимите документи  за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители:
 • заявление /по образец/
 • копие от документ за самоличност; за дете – копие на удостоверение за раждане;
 • копие от документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител ;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
 • копие на други медицински документи – актуални епикризи, протоколи от ЛКК и др.;
 • копие от удостоверение за настойничество/попечителство;
 • други документи /саморъчно  подписана декларация/пълномощно/.
 
        ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК:
 
* безработни  лица  с местоживеене на територията на община Мездра;
* физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица,  които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО.
 
   
 
         Необходимите документи  за кандидатите да предоставят социалните услуги Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник:
 • заявление /по образец/;
 • копие от документ за самоличност;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от трудова книжка/ осигурителна книжка, удостоверяващи предишен професионален опит на същата и/или сходна позиция / ако е приложимо/ ;
 • служебна бележка от Дирекция Бюро по труда – гр. Мездра / ако е приложимо/;
 • копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОП РЧР /ако е приложимо/.
 
         Срок за подаване на документите :  от 23.02.2016г. до 09.03.2016г. -/включително/
        Място на подаване на документите : Общинска администрация – Мездра, ет. ІІ, стая 213.
        Време за прием на документи: Всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
        Телефон за информация: 091093255

Проект BG05M9OP001-2.002-0091-C001 „Независим живот в община Мездра”

https://www.livechatalternative.com/