____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявя за прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра” - 3 позиции

logo_e

 О Б Я В А
 
              Община Мездра обявява прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра”, договор: BG05М9ОР001-2.002-0091-С001 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.
              По настоящата процедура ще функционира Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към който ще бъдат разкрити следните работни места:
              
 
                 1. Координатор                – 1 бр.
                 2. Социален работник       – 1 бр.
                 3. Медицинска сестра       – 1 бр. /на 4 часа/
 
                
         Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Координатор”:
 - Завършено подходящо висше образование.
- Кандидатите трябва да не са осъждани, както и да не са в съдебно производство.
- Безработни  лица  с местоживеене на територията на община Мездра
- Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица
- Опит в социалната сфера и  работата с  деца и лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване
- Работата по социални проекти е предимство
- Умения за работа в екип
-  Умения за комуникация
 -  Специфични изисквания: Компютърна грамотност, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.;
               
         Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Социален работник” :
 - Завършено висше образование с хуманитарна насоченост.
- Кандидатите трябва да не са осъждани, както и да не са в съдебно производство.
- Безработни  лица  с местоживеене на територията на община Мездра
- Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица
- Опит в социалната сфера и  работата с  деца и лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване
- Работата по социални проекти е предимство
 
- Умения за работа в екип
-  Умения за комуникация
 -  Специфични изисквания: Компютърна грамотност, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.;
 
Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Медицинска сестра” :
 - Завършено подходящо медицинско образование.
- Кандидатите трябва да не са осъждани, както и да не са в съдебно производство.
- Безработни  лица  с местоживеене на територията на община Мездра
- Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица
- Документ доказващ професионален медицински опит
-  Умения за работа в екип
-  Умения за комуникация
     Необходими документи за кандидатстване
  • заявление /по образец/;
  • копие от документ за самоличност;
  • копие от документ аз придобита образователна степен;
  • копие от трудова книжка / осигурителна книжка, удостоверяващи предишен професионален опит на същата и/или сходна позиция / ако е приложимо/;
  • служебна бележка от Дирекция Бюро по труда – гр. Мездра / ако е приложимо/;
  • други документи /сертификат/и, удостоверения и други/, ако са приложими.
 
         Срок за подаване на документите :  от 23.02.2016г. до 09.03.2016г. -/включително/
        Място на подаване на документите : Общинска администрация – Мездра, ет. ІІ, стая 213.
        Време за прием на документи: Всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
        Телефон за информация: 091093255
 

Проект BG05M9OP001-2.002-0091-C001 „Независим живот в община Мездра”

https://www.livechatalternative.com/