____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №76/25.02.2016 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ №034042, местност „Кошарен” в землището на с. Зверино за изграждане на базова станция.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.          

https://www.livechatalternative.com/