____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

УЧРЕДИ СЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ‘МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЕЗДРА’

mig1

         На 7 април 2016 год. в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Мездра се проведе събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕЗДРА“  в изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  2014-2020 г.
 
       На събранието присъстваха учредители, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Учредителите приеха чрез гласуване решение за учредяване на „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕЗДРА “.  Обсъден и приет бе проект на устав на сдружението.
 
         Сдружение с общественополезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –МЕЗДРА“ е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжен съд град Враца с Решение № 71 / 13.05.2016 г. под № 18, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27.
 
         Цел на сдружението: да подпомага и допринася за устойчивото развитие на селските райони,в частност – устойчивото развитие на територията на община Мездра.
https://www.livechatalternative.com/