Забранява се къпането във водоемите на територията на община Мездра

В изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяването на водните площи приета с ПМС №182 от 24.09.1996 г. и обнародвана в ДВ бр. 65 от 31.07.1996г. и доп. в ДВ бр. 68 от 02.08.2013 г. се забранява къпането във водоемите на територията на община Мездра както следва:
Язовири: „Под селото”, „Батон дол” – с.Долна Кремена; „Заминец” – с. Горна Кремена; „Горна Бешовица” – с. Горна Бешовица; „Ослен Криводол” – с. Ослен Криводол; „Капец” – с. Боденец и с. Крапец; „Върбешница” – с. Върбешница: „Царевец” – с. Царевец.
Река Искър преминаваща през територията на община Мездра.

Виж Заповед № 404/15.06.2016 г. на кмета на община Мездра относно забраната за къпане и организационните мерките за превенция.