____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2015 г.

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра на Общински съвет-Мездра

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА
И
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Канят жителите на община Мездра, кметовете и кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на одитирания годишен отчет за изпълнението  на бюджета на Община Мездра към 31.12.2015г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 01.09.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата за заседания на Общински съвет в сградата на община Мездра, ет.4

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Мездра /ул. „Христо Ботев” 27/, ет.4, или на Интернет страницата на общината. 

https://www.livechatalternative.com/