____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект за „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра”

pokana VPres_Solidarnost

ПОКАНА

за участие във

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка с приключване изпълнението на проект за „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра”, изпълняван по „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 год., съфинансирана от Европейския съюз

Община Мездра Ви кани

да участвате в заключителна пресконференция, която ще се проведе на 23 август 2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Мездра!

 

инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

 

 

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра “, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Координиращия орган.

https://www.livechatalternative.com/