____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца

ЗАПОВЕД № РД-16-13 от 14 октомври 2016 г.
 
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
 
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
 
2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, и Община Мездра.
 
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
 
Изпълнителен директор: Св. Наков
 
 
 
Извадка от Неофициален раздел бр.89 от 11.11.2016 г. на ДВ
https://www.livechatalternative.com/