____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Broshura Mezdra A3

Със ЗАПОВЕД № РД-16-12/14.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр.89/11.11.2016г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ на територията на гр. Мездра, ОБЩИНА МЕЗДРА.
Изпълнител на договора е РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-56 от 02.07.2013г.

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

В ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА:
КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите на адрес:
гр. Мездра, Център за обслужване на гражданите в Община Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27,


всеки работен ден: от 9.00часа до 17.00часа       в срок

от

28.11.2016г.

до

22.12.2016г.

  или НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК:  Mezdra@cadastre.bg;

Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Враца на адрес: гр. Враца, бул. “Христо Ботев” №46, както и на място, по време на измерванията.
НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ МЕСТА!

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.41 от Наредба 3 към ЗКИР всеки собственик е длъжен да предостави:

  • Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);
  • Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
  • Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост;
Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат: НЕВАЛИДНО, важи само за КККР.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МЕЗДРА?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на гр. Мездра ще се извършват в периода  22.11.2016г. – 28.02.2016г. по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради, и изработване на схеми на самостоятелните обекти (гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградите на Община Мездра, на СГКК Враца и на електронни адреси: Mezdra@cadastre.bg и rilain@abv.bg.
Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от фирмата-изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите. В БЛОКОВЕТЕ и сградите етажна собственост ДОСТЪП СЕ ОСИГУРЯВА ЕДИНСТВЕНО ДО ОБЩИТЕ ЧАСТИ – с цел схематично отразяване на апартаменти и други самостоятелни обекти по етажи. За извършване на тези дейности ни е необходимо Вашето съдействие!

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

  • Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;
  • Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;
  • След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);
  • Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;
  • С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

 

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца, e-mail:vraca@cadastre.bg
Община МЕЗДРА, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” 27
РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД – тел. 0884718289, e-mail:rilain@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/