____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД 

гр.София бул.“Цариградско шосе“ №159,   ЕИК:130277958  

 

Изпълнителен директор на фирмата – възложител : Петр Холаноски

 

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159

Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

Лице за връзка: Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод “Копяновец” 20 kV – от отклонението за ТП “КРЕЩА” до нов проектен трафопост в м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на: с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца и  с. Липница, общ. Ботевград, обл. София

За контакти Николай Руменов Добренов тел.0894430350 nd.engine@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

https://www.livechatalternative.com/