____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг – с.Кален

О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

                  Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински          недвижими имот –    УПИ II, пл.№ 53 ,кв.5 по плана на с. Кален – земя   с площ от 7 710 кв.м и подобрения .

                  Търгът ще се проведе на  26.01. 2010 г. от 10.00 часа в Община           Мездра . Втора дата – 02 .02 . 2010 г.

    Изискващите се документи за участие в търга се внасят в            срок до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00             часа .

    Тръжна документация  и допълнителна информация                     за  търга се получава в стая № 104-А  на общината , тел. / 0910   / 9- 21-16, вътр. 112.

 

 

         

   РС                             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ……………….

 

                                                                                      /  Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/