____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА МЕЗДРА съобщава, че съгласно последните изменения на Закона за местните данъци и такси, за 2010 година  се определят следните срокове за заплащане на  данъците и такса битови отпадъци:

 

1.Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци :

I    вноска  от 1 март до 30 април

II   вноска  от 1 май до 30 юни

III  вноска  от 1 юли до 30  септември

IV  вноска  от 1 октомври до 30 ноември

 

На предплатилите цялата сума в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.

 


            2.Данък
 върху превозните средства.

I    вноска   от 4 януари  до 31 март

            II   вноска   от 1 април  до 30 септември

 

            На предплатилите цялата сума в срок от 4 януари до 31 март се прави отстъпка  от 5 на сто.

 

 

            3.Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности  се облага с годишен патеннен данък за доходите от тези дейности.

Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата , свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:

за първото тримесечие     от 4 януари до 31 януари

за второто тримесечие      от 1 февруари  до 30 април

за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли

за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври

 

На предплатилите за цялата 2010 година в срок  до  31 януари , се прави отстъпка от 5 на сто.

https://www.livechatalternative.com/