____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

            Съгласно Заповед № РД-16-45/15.12.2016г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обнародвана в Държавен вестник (ДВ) бр. 3/10.01.2017г. се открива производство по

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ (КККР)

на землищата на с. Брусен, с. Дърманци, с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково,с. Руска Бела и с. Типченица, община Мездра, област Враца.

 

     Изпълнител по Договор № КД-1-122/30.11.2016г.  е фирма “Геомера М+Р” ЕООД вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) под регистрационен № 551 въз основа на Заповед № 580/11.07.2001 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Процеса по създаването на КККР се финансира от Държавата и е безплатен за гражданите.

 

Вашите права и задължения СЪГЛАСНО чл. 38 и чл. 40 от ЗКИР:

1.Собственикът и носителят на друго вещно право, е длъжен:

·         да осигури свободен достъп до имота си на екипите, извършващи измервания

·         да означи границите на имота си

·         да опазва геодезическите знаци от унищожаване

 

2. Собствениците, пълномощниците и носителите на други вещни права трябва да предоставят:

·      копия на документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

·      данни за административния адрес на имота, сградата или обекта, както и актуални данни за собствениците или носителите на вещни права, ако не фигурират в документа за собственост;

·      копия от архитектурни проекти на сгради (при наличност) в случай, че има повече от един собственик на обекти в сградата;

·      не се представят документи за собственост на земеделски земи и гори, издадени от Общинска служба земеделие. До влизане в сила на кадастралната карта и регистри поддръжката на тези имоти се извършва от ОСЗ.

 

3. Разходите за отстраняване на непълноти и/или грешки по влязлата в сила КККР ще бъдат за сметка на задължените лица в случаите на неизпълнение на задължения по т. 1 и т. 2.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

4. От 16.01.2017г. до 24.02.2017г. ще бъдат извършвани геодезически измервания на контурите на сгради и границите на имоти в урбанизираните и застроени територии на всички посочени населени места.

5. В кметството на съответното населено място ще бъде организирано събиране на данни по т.2 съгласно следния график:

Населено място

Дата

Час

от

до

от

до

1

с. Брусен

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30

2

с. Дърманци

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30

3

с. Крета

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30

4

с. Моравица

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30

5

с. Ребърково

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30

6

с. Руска Бела

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30

7

с. Типченица

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30

 

6. Сканирани копия от документите могат да се представят по електронен път на e‑mail:Brusen@cadastre.bg

7. Документимогат да се представят и в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца.

8. Копия на документите, удостоверяващи вещните права могат да бъдат предоставени и на екипите по време на измерванията.

Фирмата Изпълнител е регистриран администратор на лични данни. Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на КККР. МОЛЯ, не предоставяйте копия от документи за собственост по различен от описания ред!

         Необходимо е Вашето съдействие при извършване на измерванията и отразяване на наличните вещни права. То е от изключителна важност за създаването на коректна и актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

 Допълнителна информация относно процеса по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри може да намерите на:

Ø Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Враца

адрес: гр.Враца п.к. 3000 бул. “ Христо Ботев” №46, ет.2/3

Ø Община Мездра

адрес: гр.Мездра п.к. 3100 ул."Христо Ботев" №27

Ø www.cadastre.bgофициален сайт на АГКК

Ø www.geomera.com – официален сайт на фирмата Изпълнител

https://www.livechatalternative.com/