____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Данъчна кампания 2017

Община Мездра уведомява , че от 27 януари започна събирането на местните данъци и такси.


Съгласно ЗМДТ  за 2017 година, са определени следните срокове за заплащане на :


1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.


 2.Данък
 върху превозните средства
I    вноска     до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто


 3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                               до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври


Може да платите :

 
      – в касата на община Мездра /гише № 1 в Информационния център/ и чрез
ПОС устройство
      – по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра     
       IBAN   BG95STSA93008425414500                 BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък
      44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни средства
      44 24 00   такса битови отпадъци
      – с пощенски запис
      – в офисите на „Изипей”
      – в ОББ
      – в кметствата
https://www.livechatalternative.com/