Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за павилион в с. Зверино

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион за търговска дейност (хранителни или промишлени стоки) по индивидуален проект, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Мездра с площ от 25,00 кв.м., ситуиран в южната част до сградата на пощата в кв.67 по ПУП – ЗРП на гр.Зверино, одобрен със Заповед № 400 от 1990г.
 
Срок за наемане на терена е за 3 години.
 
Търгът ще се проведе на 02.05.2017г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 09.05.2017г. в същият час и място.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).