____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 301/27.04.2017 г. на кмета на Община Мездра
 
О Б Я В Я В А :
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
 
1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
 
Основна цел на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета, при спазване разпоредбите на Закона за администрацията и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Община Мездра.
Области на дейност:
  1. Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията по дирекции и служби.
  2. Контрол върху дейността на административното обслужване на физически и юридически лица.
  3. Задълженията на Секретар, съгласно чл. 43 ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 
- Изисквана минимална степен на завършено образование – магистър.
- Години професионален опит – 4 години
 
  или
 
- Минимален ранг – III младши.
 
- Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.
 
- Предпочитана специалност или област, по която е придобито образованието: публична администрация,  икономическа специалност  /една от изброените/.
 
- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 
- управленска компетентност;
- стратегическа компетентност;
- лидерски умения;
- комуникационна компетентност;
- умения за работа в екип;
- компютърни умения и квалификации в областта на информационните 
  технологии ( MS office; Word, Excel, Internet; правно – информационни 
  продукти и др.;)

- Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността –  460,00 лв. при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
- Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 бр.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 
 
- Защита на концепция за стратегическо управление на  тема:
 
 „Стратегическо управление на общинска администрация Мездра”. Разработената концепция да бъде до 10 /десет/ печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.
 
- Интервю.
 
4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 
- Заявление за участие в конкурс  – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /ДВ бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и доп./. Заявлението се предоставя от служителите в Център за информация и административни услуги в сградата на Общинска администрация -  Мездра, на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27.
 
Към заявлението се прилагат:
 
- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 т. 1  от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в  Център за информация и административни услуги в сградата на Общинска администрация -  Мездра.
 
-  Заверено копие от документ за самоличност.
 
- Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност.
 
- Заверени копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.
 
-  Професионална автобиография.
 
- Заверени копия от други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива)
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.
 
5. Място и срок за подаване на документите:
 
гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, Община Мездра, Център за информация и административни услуги, гише ,,Деловодство“ всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 
срок: до 14 дни от датата на публикуване е обявлението (в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него).
 
Телефон за справки – 0910/ 9 21 01 вътр. 122
 
Лице за контакти Снежана Гешева – старши експерт Човешки ресурси
 
Краен срок за подаване на документите – 16,30 ч. на 10.05.2017 г.
 
Ден на публикуване: 27.04.2017 г.
 
            6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – информационните табла в сградата на общината и официалния сайт на Община Мездра – www.mezdra.bg.
 
7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи – Общинска администрация – Мездра, стая 208, ст. експерт „Човешки ресурси“,  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ

Връзка към Административен регистър/Конкурси

https://www.livechatalternative.com/