До Христо Борисов Василев – Обявление по чл. 129 от ЗУТ

До  Христо Борисов Василев
Ж.к.“Дъбника“, бл.39, вх.В, ап.65                                                   
Гр.Враца
 
изх.№11/ 05.04.2017 г.

 
 
 
                                                                                                                                 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава, че със Заповед №232/ 05.04.2017 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за промяна предназначението на ПИ №051011,, местност „Под Корията” в землището на  с. Руска Бела, община Мездра за изграждане на «Бензиностанция»    Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 105 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14  дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

 

Изготвил обявлението:
Нели Ценова – гл.специалист  „ТО и К”