____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заключителна пресконференция по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра” – 27.04.2017 г.

logo_dmvr
На 27.04.2017 г. в заседателна зала на община Мездра, се проведе заключителна пресконференция по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване  благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието  и науката и бенефициент Община Мездра.
 
По време на заключителната пресконференция, Елена Нанова ръководител на проекта представи презентация, с която бяха   отчетени изпълнението на целите, както и реализираните дейности и резултатите по изпълнения  проект. Участие в заключителната пресконференция взеха, кмета на Община Мездра инж. Генади Събков, директори и учители от детските градини, също така и ромските медиатори, всички участваха активно в изпълнението на проекта.
 
Размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 220 194 евро. Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение. Продължителността на изпълнение на проекта е до 30.04.2017 г.
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG06-202 " Заедно можем повече -за подобряване на    благосъстоянието на децата в риск на територията на  Община Мездра". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор

logo_dmvr2

https://www.livechatalternative.com/