ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2016 година

ПОКАНА
 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2016 г.
 
 
 
На основание на чл. 44, ал. 1, т. т. 5;7; от ЗМСМА , чл. 140, ал. ал. 1;4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 42 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра, каним жителите на Община Мездра, предствителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да присъстват на обществено обсъждане за представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Мездра към 31.12.2016 г.
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 29 май 2017 година /понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Мездра.
 
 
 
ЯНА НИНОВА
Председател на Общински съвет – Мездра

15052017094337