____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ ще се проведе на 23 май 2017 г.

logo_EE_2017
На 23 май 2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр.Мездра ще се проведе пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Общата стойност на проекта е 970 692,71 лв., от които 814 644,01 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 143 760,70 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е внедряване на високоефективни енергоспестяващи мерки в общинската образователна инфраструктура, чрез които да се постигне значително намаляване на разходите за електрическа и топлинна енергия и да се повиши качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

По проекта ще бъдат обновени сградите на следните учебни заведения в гр. Мездра: Детска градина „Слънчице“, Детска градина „Мир“, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“.

Дейностите по проекта са стартирали на 10.11.2016 г. и се очаква да приключат до 10.07.2018 г. Ремонтните дейности ще бъдат извършени през лятото на 2017 г., когато децата и учениците са във ваканция и няма да се пречи на нормалното протичане на учебния процес. Ключов акцент е подмяната на отоплителните инсталации и внедряване на ВЕИ – соларни системи за битова гореща вода.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
 
-      Подобряване на енергийната ефективност на сградите на пет учебни заведения, при което всяка от тях ще достигне клас на енергийна ефективност В или С;
-      Намаляване на потреблението на електрическа и топлинна енергия с 551 671 КВч/ годишно;
-      Намаляване на емисиите на CO2 с 123,98 тона/годишно;
-      Подобряване на качеството на живот на средногодишно 1 482 деца и ученици в обновените сгради;
-      Въвеждане на ВЕИ – соларни системи за битова гореща вода;
-      Въвеждане на вътрешни правила за енергиен мениджмънт за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.00-0180 "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РР 2014-2020 г.

 

https://www.livechatalternative.com/