____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО
ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
УЛ. „СТРАНДЖА“ № 19
ГР. МЕЗДРАОтносно: жалба вх. № НС-24/04.04.2017 г. в Община Мездра за изпълнен гараж в съсобствен имот без строителни книжа и съгласието на съсобствениците и извършена реконструкция на покрива му, с което се увреждат стените на жилищната сграда


 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
Вие сте съсобственик на урегулиран поземлен имот № Х-245 в квартал 2 по плана на гр. Мездра, с административен адрес ул. „Странджа“ № 19. По повод на горецитираната жалба от Вашия съсобственик, следва да се извърши проверка от служителите на община Мездра за законосъобразното изпълнение на намиращия се в северната част на имота масивен гараж.
В тази връзка, на основание чл.223, ал.5, т.2 от Закона за устройство на територията, изисквам да представите копия от всички налични при Вас:
- строителни документи във връзка с проектирането и строителството на гаража (идентификатор 500.245.3, площ 56м2), извършената реконструкция на покрива му и
- данни за годината на построяване на гаража и наличието на договор в нотариална форма с останалите собственици за правото на строеж в съсобствения имот (чл.183, ал.1 от ЗУТ).
Определям срок за представяне на изисканите документи и данни – 14 дни от получаване на настоящето писмено нареждане. При неизпълнение, може да Ви бъде наложена глоба в размер от 1000 до 5000 лв. (чл.232, ал.5, т.3 от ЗУТ) и проведена процедура за констатиране и премахване на незаконно строителство.С уважение,
                        /п/
инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на община Мездра  
https://www.livechatalternative.com/