____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ДО
ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
УЛ. „СТРАНДЖА“ № 19
ГР. МЕЗДРА


Относно: сигнал за извършена реконструкция на покрив на гараж в съсобствен имот – променен наклон, при което от дъждовете се увреждат стените на жилищната сграда


 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
Поземленият имот, който обитавате, е в режим на съсобственост.
По повод на постъпилото в Община Мездра с вх. № 94-С-29/07.02.2017 г. заявление за извършена от г-н Петров реконструкция на покрив на гараж в поземления имот с адрес ул. „Странджа“ № 19, на 16.03.2017 г. бе извършена проверка от служители при дирекция „Устройство на територията“ на Община Мездра. Съставен е констативен протокол № 14 от 16.03.2017г., с който се потвърждава сигнала за извършен ремонт, без да са предприети мерки за хидроизолация на покрива и връзката „гараж-сграда“, не е изпълнен цокъл пред стената на жилището от втория етаж, не е отведена водата от покрива на къщата към улицата или двора. Необходимо е тези дейности да се изпълнят от съсобствениците на имота, като обезщетението за нанесените щети се търси по съдебен ред. 
С констативния протокол  може да се запознаете в стая № 108 на сградата на Община Мездра. Имате възможност да внесете писмено становище или възражение по съдържанието му в 14-дневен срок от датата на обявяване на съобщението, след което ще последва заповед за доброволно изпълнение на предписаното.С уважение,
/п/
инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на община Мездра  
https://www.livechatalternative.com/