____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява търг с явно наддаване

                    О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

                 Провеждането търг с явно наддаване  за  учредяване право на строеж за    три  обекти  за обществено обслужване всеки  върху  15  кв.м  в  част от УПИ I  в кв. 73  по  плана на с. Зверино  .Търгът ще се проведе на 11.05. 2010 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202  Втора дата – 18 .05 . 2010 г   в същия час и място .     Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .

            Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътрешен -  112.

         

                         КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….……….

                                                                         / Ив. Аспарухов/

 

 

 

           О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за  продажба на  вещи частна общинска собственост, както следва :

1. Лек автомобил  ВАЗ  2107;

2.Настолна бормашина;

3. Тяло за дървен струг.

   Търгът ще се проведе на  11.05. 2010г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 18.05 . 2010г. в същия час и място. При липса на кандидати за двете указани дати , търг може да се проведе при подаване заявление за закупуване на вещите в  първия вторник следващ заявлението за участие в същия час и място.

         За допълнителна информация  и  оглед на вещите – за лекия автомобил на телефон : 0887598073 – г-жа Пенчева , за останалите-  в кметство Царевец на телефон : 09 121- 361  или в Община Мездра

 стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………                                                                                                                                                                                    / Ив. Аспарухов /

 

РС

https://www.livechatalternative.com/