____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра

Проект

 
НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
Вносител: инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра                                                                                                                                      

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра:
Действащата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра е приета с Решение № 147, взето с Протокол № 13 от 02.09.2008 г. на Общински съвет – Мездра.
При практическото й прилагане се установи необходимостта от по – подробно и прецизно регламентиране на отношенията, които се създават с нея, правата и задълженията на физическите и юридическите лица на територията на общината. На следващо място е необходима по-висока степен на защита на зелената система, с оглед опазването на някои защитени видове.
При разработването на проекта на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра с оглед усъвършенстване на нормативната уредба с местно значение, с цел по-висока степен на защита на зелената система.
Принципът на обоснованост–обосновано е приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра, тъй като прецизирането на разпоредбите ще улесни практическото й приложение.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени-проектът с мотивите на проекта за нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра е публикуван на интернет – страницата на община Мездра за становища и предложения от заинтересуваните групи.
Принципът на съгласуваност –Проектът на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра с мотивите, чрез интернет страницата на община Мездра, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Проектът на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра прецизира текстовете на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра. Контролът по прилагане изискванията на Наредбата се извършва от специалисти в Община Мездра.

II. Цел на Наредбата
Целта на наредбата е да се регламентират условията и реда, по които ще бъдат издавани разрешения за резитба, премахване или преместване на декоративна растителност, както и възможностите и условията за засаждане на декоративна растителност на територията на община Мездра. 
Целта е точно да се регламентират взаимоотношенията между институциите (Община Мездра, РИОСВ – Враца), собствениците на частни имоти, имащи отношение и отговорност към опазването и развитието на зелената система на територията на община Мездра и останалите жители на общината.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
Не са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства за провеждане на мероприятия за поддържане, развитие и опазване на зелените площи на територията на общината.

IV. Очаквани резултати
Изясняване на правата и задълженията на физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има реализирано озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на общината по отношение на отговорното опазване и развитие на зелената система на община Мездра.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганите промени в нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на община Мездра на 13.07.2017 г.


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Мездра чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова Наредба на e-mail адрес: mezdra@mail.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите, ул.“Хр.Ботев“ №27, град Мездра.
 
 
https://www.livechatalternative.com/