____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Пресконференция по проект “Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020″ ще се проведе на 4 август 2017 г.

На 4 август 2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Мездра ще се проведе пресконференция по проект №BG16RFOP001-8.003-0023 „Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
1

Общата стойност на проекта е 42 302.31 лв., от които 35 956.96 лв. европейско и 6 345.35 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е повишаване на административния капацитет на Общинска администрация Мездра; прилагане на добри практики и опит в областта на ЕЕ, реализирани в страните от Северна и Централна Европа, при изпълнение на инфраструктурните проекти на Община Мездра одобрени по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020.

Проектът предвижда обучение на 18 броя служители в РБългария и в една страна от Северна и Централна Европа. Ще бъдат проведени 2 броя обучения и обмяна на опит в областта на ЕЕ. След приключване на дейностите по проекта административния капацитет на Общинска администрация ще бъде подобрен и обогатен в посока прилагане на мерки за ЕЕ.

Предвижда се изпълнението на проекта да продължи до 19.04.2019 г.
 
2
https://www.livechatalternative.com/