МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


Проект

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Вносител:  инж.Генади Събков – Кмет на Община Мездра

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на Програма за управление на качеството на атмосферния въдздух на община Мездра:

Проектът на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община Мездра е разработен, съгласно изискванията на чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка със Заповед №РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и съгласувано от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ предписание на РИОСВ – Враца, определящ Община Мездра като район  с превишения на установените норми за ФПЧ 10 за съдържание на общ суспендиран прах. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда 2014-2020 г.
В община Мездра се констатира непостигане на необходимите резултати /достигане и поддържане на установените със законодателството по опазване чистота на въздуха на фини прахови частици/ от предвидените мерки в Програмата за опазване на околната среда за периода 2016-2020 г. Това налага изготвянето на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Мездра и на План за действие към нея за периода 2017-2021 г.
При разработването на Програмата са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра, с оглед усъвършенстване на нормативната уредба и поддържане на нивото на емисиите под пределно допустимите норми.
Принцип на обоснованост –обосновано е приемането на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра, тъй като с изпълнение на заложените мерки ще се осигури здравословна среда на населението.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите на проекта за Програма за управление на качеството на атмосферния въздух е публикуван на интернет – страницата на община Мездра за становища и предложения от заинтересуваните групи.
Принципът на съгласуваност–Проектът на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра с мотивите, чрез интернет – страницата на община Мездра, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност–проектът на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра определя приноса на отделните сектори/ източници на емисии към нивата на замърсяване и конкретизира необходимите адекватни и ефективни мерки за опазване чистотата на въздуха.

II. Цели, които се поставят с приемане на програмата:
 
Основната цел, която трябва да се постигне чрез изпълнението на Програмата е запазване и поддържане на доброто качество на атмосферния въздух и поддържане на нивото на емисиите под пределно допустимите норми.
Конкретната цел, която се поставя с Програмата, е привеждане на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Мездра по отношение на съдържанието на вредни вещества в него /ФПЧ 10 /, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух, и по този начин – осигуряване на здравословна среда на населението.

III. Очаквани резултати от приемане на Програмата:

– намаляване емисиите на фини прахови частици /ФПЧ/ от битовия сектор;
– намаляване емисиите на ФПЧ от транспорта;
– намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход.

IV. Финансови средства, необходими за прилагане на Програмата:

Възможностите за финансиране на конкретните мерки по Програмата са подробно описани в нея.
Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства и финансови възможности.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект на Програма е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на съвета, прилагането на Директива 2001/81/ЕС за националните тавани за атмосферните емисии на SO2 , NOx , ЛОС и NH3 и с Българското законодателство – Закон за чистотата на атмосферния въздух.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на община Мездра на 01.08.2017 г.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Мездра чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата на email адрес: mezdra@mail.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите, ул.“Хр.Ботев“ №27, град Мездра.