____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Tърг с явно наддаване за продажба на общински незастроен недвижим имот с.Върбешница

О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински незастроен недвижим имот:

Поземлен имот № 501.162, с НТП – друга селскостопанска територия(земеделски труд и отдих) от 0,216 дка, общинска собственост, съгласно плана на новообразуваните имоти за                м.„Белчов дол” в землището на с.Върбешница по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3440 от 07.07.2017г.;

Търгът ще се проведе на 24.10.2017г. от 10:30 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 31.10.2017г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
 Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
КМЕТ:
(инж. Г.Събков)
 
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/