____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 025034 с.Ослен Криводол

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на:

Поземлен имот № 025034, с НТП-зеленчукова култура от 8,647 дка, общинска собственост по КВС на с.Ослен Криводол, м.„Средна река”, ІV категория, актуван с АОС № 3439 от 19.09.2017г, общинска собственост по КВС на с.Ослен Криводол,

Търгът ще се проведе на 24.10.2017г. от 10:15 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 31.10.2017г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910- 9-21-16 (вътр.156).
 
 
Кмет:
(инж. Генади Събков)
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/