____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 000120 и поземлен имот № 000038 с.Дърманци

 О Б  Я  В  А  
 
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на:
 
-            поземлен имот № 000120, с НТП-друга селскостопанска територия от 2,066 дка, общинска собственост по КВС на с.Дърманци м.„Край Искъра”, ІІІ категория, актуван с АОС № 3443 от 11.08.2017г, общинска собственост по КВС на с.Дърманци;
 
-            поземлен имот № 000038, с НТП- насип от 1,126 дка, общинска собственост по КВС на с.Дърманци м.„Острога”, актуван с АОС № 3444 от 11.08.2017г, общинска собственост по КВС на с.Дърманци;
 
Търгът ще се проведе на 24.10.2017г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 31.10.2017г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910- 9-21-16 (вътр.156).
 
 
Кмет:
 
(инж. Генади Събков)
 
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/