____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До ХРИСТИНА ИВАНОВА КОСТОВА

СЪОБЩЕНИЕ
 
 
ДО
 
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОСТОВА
 
Ж.К. „СВОБОДА“ БЛ. 8
 
РАЙОН „НАДЕЖДА“
 
ГР. СОФИЯ
 

Относно:обявяване на констативен протокол за застрашен от самосрутване строеж


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТОВА,
 
 
Във връзка с постъпилия в Община Мездра сигнал за самосрутващ се навес, намиращ се в с. Ребърково, урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-255, квартал 26 по устройствения план, бе извършена проверка на място и по плана за регулация на селото. Собственик на недвижимия имот е Христина Иванова Костова.
 
В резултат от служебната проверка е съставен констативен протокол № 34/02.10.2017г.Установено е, че паянтовият навес в имота, на общата граница със съседния от запад УПИ XIII-256, вследствие на атмосферните условия, амортизация и неподдържане, е станал негоден за използване и е застрашен от самосрутване. Постройката не може да се поправи и заздрави, поради неподходящото си местоположение(върху регулационната линия между имотите) и паянтовата конструкция, и следва да се премахне. 
 
Като собственик на навеса, имате възможност да се запознаете с констативния протокол в сградата на Община Мездра, стая 107, както и да внесете становище или възражение от Ваша страна, в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение. След този срок  ще бъде издадена заповед за премахване.
 


С уважение,
 
     /п/
 
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
 
 
дк
https://www.livechatalternative.com/