____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

 


ee_logo16

ИНФОРМАЦИЯ
за проект
"Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра"
 
Номер на Договора за финансиране: BG16RFOP001-2.001-0180 – С01
Процедура за предоставяне на БФП: BG16RF0P001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“
Обща стойност на проекта: 970 692,71 лв., от които 814 644,01 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 143 760,70 национално съфинансиране
Период на изпълнение: от 10.11.2016 г. до 10.07.2018 г.
Цел на проекта:
Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в общинската образователна инфраструктура: 2 детски градини и 3 училища за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.
Обекти:
Ø Детска градина „Слънчице“;
Ø Детска градина „Мир“;
Ø ОУ „Св.св. Кирил и Методий“;
Ø СУ „Иван Вазов“;
Ø ОУ „Христо Ботев“.
Основни дейности:
Ø Подготвяне и съгласуване на инвестиционни проекти на обектите;
Ø Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
Ø Изпълнение на строително-монтажните работи;
Ø Въвеждане на обектите в експлоатация;
Ø Одитът на проекта;
Ø Организация и управление на проекта, включително подготвяне и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
Ø Изпълнение на мерки за информация и публичност.
Целеви групи:
Децата и учениците, обучаващи се в обновените учебни заведения (средногодишно 1482), работещият в тях педагогическия и непедагогическия персонал.
Очаквани резултати:
Ø Ще се въведат група от енергийни мерки в сградите, изведени от Докладите по ЕЕ, за постигане на цялостен спестовен ефект на електрическа и топлоенергия;
Ø Ще се постигне намаляване на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 123,98 тона/годишно;
Ø Ще се приложат високоефективни енергоспестяващи мерки за сградите за постигане на енергийни спестявания от 551 671 КWh/годишно;
Ø Обновените сгради ще достигнат клас на енергийна ефективност B или C;
Ø Ще се повиши качеството на живот за потребителите в обектите;
Ø Ще се приложи мярка с инсталиране на ВЕИ – слънчева система за битова гореща вода във всички обекти;
Ø Ще се въведат вътрешни правила за енергиен мениджмънт за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0180 "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РР 2014-2020 г.

https://www.livechatalternative.com/