____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Cтартира изпълнението на проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра”

ОБЯВА

От 05.11.2010 г. Община Мездра в партньорство с ЕТ”Любомир Мишев КИМ 96” – с.Игнатица  стартира изпълнението на проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” финансиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.2.07-0151-C0001 сключен с Агенция за социално подпомагане

Основна цел на проекта е: Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на ежедневните потребности на хора с трайни увреждания, самотно живеещи лица, които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и семейства с деца с трайни увреждания на територията на община Мездра.
     Насърчаване на родителите на деца с увреждания, нуждаещи се от постоянни грижи, да упражняват правото си на труд, с което да се чувстват независими и равнопоставени.     

Документи на кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта може да подавате до 30.11.2010 г. (включително) – стая 213 в Община Мездра – г-жа Елена Нанова.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0910 /9 32 55 – г-жа Елена Нанова


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Мездра  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакво обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.


Уведомявам Ви, че от 05.11.2010 г. Община Мездра в партньорство с ЕТ „Любомир Мишев КИМ 96” стартира изпълнението на проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.07-0151-C0001 сключен с Агенция за социално подпомагане в качеството й на Договарящ орган и Междинно звено по приоритетна ос 5 на ОП”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

    Основната цел на проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” е:
„Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на ежедневните потребности на хора с трайни увреждания, самотно живеещи лица които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и семейства с деца с трайни увреждания на територията на община Мездра. Насърчаване на родителите на деца с увреждания, нуждаещи се от постоянни грижи, да упражняват правото си на труд, с което да се чувстват независими и равнопоставени”.

Специфични цели на проекта са:
-„Осигуряване на качествена грижа в семейна среда чрез услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
-„Облекчаване на живота и потребностите на лица с трайни увреждания и самотно живеещи хора в трайна невъзможност сами да организират ежедневието си, за постигане на социална адаптивност”.
-„Насърчаване на хората с увреждания и близките им активно да участват в обществения живот”.
- „Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги, както и осигуряване на допълнителна работа на пенсионери и студенти”.
- „Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез първоначално и надграждащо обучение”.
-  „Ангажиране на различните институции за решаване на проблемите на хората в неравностойно положение”.

 По проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” ще се предоставят социалните услуги – социален асистент и домашен помощник, като е предвидено същите да бъдат ползвани от общо 152 потребители и предоставяни от 38 лица – преки доставчици на двете услуги.

   Допустимата целева група, която ще ползва услуги по проекта са:

 • Хора с трайни увреждания, които са в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот;
 • Самотно живеещи лица, които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
 • Семейства на деца с трайни увреждания;

 

Проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” е с обща продължителност от 14 месеца, като 12 месеца е предвидено да се предоставят двете социални услуги.

    Общата стойност на проекта е 197 160,70 лева.

 

    Община Мездра стартира събирането на заявления от кандидати да ползват услуги по проекта и кандидати за социални асистенти и домашни помощници, като крайният срок за подаване на заявленията придружени със съответните документи е 26.11.2010 г. (включително) в стая №213 на Община Мездра – г-жа Елена Нанова.

 За кандидатите да ползват услуги по проекта е необходимо да подадат:

 • Заявление по образец (приложение 1) за дееспособни лица и приложение 2 за недееспособни лица.
 • Документ за самоличност на лицето и на законния му представител – настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.
 • Декларация за личния доход  от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса (Приложение 3 ). Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост. 
 • Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.
 • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи).

 Кандидатите желаещи да предоставят услугите „социален асистент” и „домашен помощник” е необходимо да представят:

 • Заявление по образец.
 • Копие на диплом за завършено образование.
 • Копие на удостоверение/ я за завършен курс.
 • Автобиография.
 • Мотивационно писмо.

 

Предвижда се доставчиците на услуги да бъдат назначени на трудови договори 8 часов работен ден с месечно възнаграждение равно на минималната работна заплата за страната умножена по съответни коефициенти в зависимост от длъжността (социален асистент или домашен помощник). Всеки пряк доставчик на услуги в рамките на работното си време е необходимо да полага грижи за минимум четири (4) лица.

 

За повече информация:
    Г-жа Елена Нанова – тел: 0910 / 9 32 55 или на място в стая 213 в Община Мездра.

https://www.livechatalternative.com/