____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно последните изменения на Закона за местните данъци и такси, за 2011 година  се определят следните срокове за заплащане на данъците и таксите:

 

1.Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци .

I    вноска  от 1 март до 30  юни

II   вноска  от 1 юли  до 30 октомври

На предплатилите цялата сума в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.


            2.Данък
  върху превозните средства

I    вноска  от 1 март до 30  юни

II   вноска  от 1 юли  до 30 октомври

            На предплатилите цялата сума в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто

 

 

            3.Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности  се облага с годишен патеннен данък за доходите от тези дейности.

Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата , свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:

за първото тримесечие     от 4 януари до 31 януари

за второто тримесечие      от 1 февруари  до 30 април

за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли

за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври

На предплатилите за цялата 2011 година в срок  до  31 януари , се прави отстъпка от 5 на сто.

 

            4.Туристически данък

            С туристически данък се облагат нощувките. Данъчнозадължени лица, предлагащи нощувки  внасят данък до 15 число на месеца , следващ месеца, през който са  предоставени нощувките.

Размерът на данъка за 2011 г.се определя от ОбС до 31 януари.

За  м.януари е както следва:

1.категория 1 звезда  - 0,60 за нощувка

2.категория 2 звезди – 0,80 за нощувка

3.категория 3 звезди  - 1,00 за нощувка

4.категория 4 звезди  - 1,00 за нощувка

5.категория 5 звезди  - 1,00 за нощувка   

https://www.livechatalternative.com/