__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и чл.35, ал.3 от ЗКИР са обнародвани Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца в ДВ, бр.12/06.02.2018г.

В 30-дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник ” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца и в Община Мездра в срок от 6 февруари 2018 год. до 7 март 2018 год. включително.

СГКК- ВРАЦА