____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Прием на документи за потребители на социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и предоставящи социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

О Б Я В А
 
              Община Мездра обявява прием на документи за:
         1. Потребители на социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
         2. Предоставящи социалните услуги: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
 
        ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“:
 
       * лица с увреждания;
       * лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.
        Необходими документи  за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители:
 • заявление /по образец/
 • копие от документ за самоличност;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
 • копие на други медицински документи – актуални епикризи, протоколи от ЛКК и др.;
 • други документи /саморъчно подписана декларация/пълномощно/.
 
        ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“:
*  лица  с местоживеене на територията на община Мездра;
* физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица,  които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО.
         Необходими документи  за кандидатите да предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“:
 • заявление /по образец/;
 • копие от документ за самоличност;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от трудова книжка / осигурителна книжка, удостоверяващи предишен професионален опит на същата и/или сходна позиция / ако е приложимо/ ;
 • служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Мездра /ако е приложимо/;
 • копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОП РЧР /ако е приложимо/.
 
 
Задължително изискване към кандидатите:
           Всички кандидати входирали документи за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и/ или „Домашен помощник“, непритежаващи свидетелство или удостоверение за преминали обучение, се задължават да преминат обучителен курс, организиран от Община Мездра. След получаване на удостоверение, могат да започнат работа като предоставящи социална услуга.
 
         Срок за подаване на документите :  от 01.03.2018г. до 16.03.2018г. -/включително/
        Място на подаване на документите : Общинска администрация – Мездра, ет. ІІ, стая 211 и 212.
        Време за прием на документи: Всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
        Телефон за информация: 091093255
https://www.livechatalternative.com/