____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за заемане на длъжността „Директор”на общинска детска градина

Община Мездра
На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37,ал.6 от ЗНП

О Б Я В Я В А
Конкурс за заемане на длъжността „Директор”на общинска детска градина,както следва:

1.ЦДГ №2-Мездра

                       Необходими      документи
1.Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс;
2.Диплома за завършено висше образование/копие/;
3.Трудова книжка/копие/;
4.Професионална автобиография;
5.Свидетелство за съдимост;
6.Декларация,че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия;
7.Медицинско удостоверение,че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене;
8.Медицинско удостоверение за общото здравословно състояние  на кандидата –когато са изминали повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор;
9.Други документи,ако кандидатът притежава такива.

                         Изисквания към кандидатите
1.Да са български граждани;
2.Да имат завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование”магистър” или „бакалавър”по специалността”Предучилищна педагогика”;
3.Да имат учителски стаж в детско заведение,не по-малък от три години,по смисъла на чл.19,ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите;
4.Да не са лишени по съдебен път от правото да упражняват учителска професия;
5.Да не са наказвани с дисциплинарно наказание”уволнение”,освен ако наказанието е заличено;
6.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,освен ако не са реабилитирани;
7.Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328,ал.1,т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите;
8.Да не са пенсионери.
                       Начин на провеждане на конкурса
1.Конкурсът се провежда в две части.
2.Първата част е писмена.Попълва се тест с въпроси,относно нормативната база в областта на образованието;
3.Втората част се изразява в събеседване с комисията и решаване на казуси от педагогическата практика.
    При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на ксерокопираните документи за сверяване.
   Документите се приемат в общинска администрация-Мездра в едномесечен срок от датата на публикуването на обявата във
в.”Конкурент”.

  За справки:тел.0910/9-21-01;9-21-16,вътр.152.
                                       0878/67-31-17, Антонов.

https://www.livechatalternative.com/