____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за обществени възпитатели

О Б Я В А

ОБЩИНА  МЕЗДРА И МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

         На основание заповед №70/11.02.2011 г.   на Кмета на община Мездра

ОБЯВЯВА

Конкурс за обществени възпитатели

Изисквания към кандидатите:

  1. Да не са осъждани;
  2. Да не са наказвани с дисциплинарно наказание  „уволнение”;
  3. Да бъдат с висок морал и авторитет сред обществото;
  4. Да имат необходимата подготовка, опит и умения за  работа с деца;
  5. Да познават нормативната уредба  свързана с корекционно-възпитателната работа на малолетни и непълнолетни.
  6. Да притежава необходимата квалификация  / юрист, социолог, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка/.

 

Кандидатите могат да бъдат пенсионери, работещи  или безработни лица.

Необходими документи

  1. Заявление за допускане на конкурс до председателя на МКБППМН.
  2. Лична карта /копие/.
  3. Диплома за завършено образование /копие/.
  4. Професионална автобиография.       

                                                                
Начин на провеждане на конкурса

         1.Конкурсът ще се проведе на два етапа.
2. Първият етап е писмен. Попълва се тест  с въпроси, относно нормативната база за малолетни и непълнолетни.
3. Вторият етап ще представлява събеседване с комисията и решаване на казуси.

      Приемът на документи ще се извършва всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в Общинска администрация – Мездра в ст.114.  Срок: едномесечен от датата на публикуване на обявата.

https://www.livechatalternative.com/