__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Още 11 дни можем да заплатим данъците си с 5% отстъпка

6
 
Във връзка с изтичане на срока за ползане на 5% отстъпка от дължимите суми за местни данъци и такси , Община Мездра приканва всички, които не са заплатили задълженията си за 2018 година, да направят това в срок до 30.04.2018г.
 
Напомняме, че съгласно ЗМДТ,  за  2018 година,  са определени  следните срокове за заплащане на :

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска -   до 30 юни
II   вноска – до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

            2.Данък върху превозните средства
I    вноска-    до 30 юни
II   вноска  -  до 31 октомври
           
На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто

            3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие     -                          до 31 януари
за второто тримесечие -     от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие-       от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие- от 1 август до 31 октомври

Може да платите :
   – в касите на община Мездра в Информационния център и чрез ПОС устройство
  –по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500   BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък
      44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни срества
      44 24 00   такса битови отпадъци
  – с пощенски запис
  – в офисите на „Изипей”
  – в ОББ
  – в кметствата