____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоОБЯВЛЕНИЕ

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от път 1-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, намиращи се в землището на с. Лютидол, община Мездра, област Враца, подробно описани в Решение № 213 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 2011 г. републикански път „Участък от път 1-1 (Е-79), Мездра – Ботевград“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на части от имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Виж Решение № 213 на Министерски съвет от 2018 г.

https://www.livechatalternative.com/