__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради

4

Проект № BG16RFOP001-2.001-0086
„Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради
в град Мездра”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01
 
 
Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
 
Основната цел на проекта е да се внедрят ефективни мерки за енергоспестяване в жилищните сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 74 домакинства.
 
Общата стойност на проекта е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.48 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.44 лв. като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца до 21 ноември 2018 г.

Проектът предвижда комплексна интервенция в сгради на 13 многофамилни жилища в град Мездра. В голямата си част те са 2-етажни, 3-етажни и 4-етажни, строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи и единични тухли. Сградите са частично обновени със сменена дограма на някои от фасадите или положена изолация по външната повърхност. Отоплението им е с индивидуални газови котли, електричество и печки на дърва.
За всяка сграда е предвиден пакет от 3 енергийноспестяващи мерки. С прилагането им ще се намалят топлинните загуби през ограждащите елементи, което ще снижи разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%. По този начин сградите ще преминат в енергиен клас „С“ с устойчиво потребление на енергийни носители, което от своя страна ще повиши и качеството на живот на 74 домакинства. За да се постигне това, трябва да се изпълнят следните задачи:
·         Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Докладите по ЕЕ, за постигане на енергиен клас „С“ на предложените 13 жилищни сгради;
·         Да се постигне намаление на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 343,8 тона/CO2 на годишна база;
·         Да се приложат ефективни енергоспестяващи мерки за намаление на специфичен годишен разход на енергия;
·         Да се въведат на вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградите за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план;
·         Да се повиши публичната информираност за интелигентно използване на енергията сред населението.
 
Прилагането на енергоспестяващите мерки по проекта ще намалят не само консумацията и разходите за енергия на живеещите в 13-те многофамилни жилищни сгради, но и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух, което ще подобри качеството на околната среда в града.
 
20180510_111724
 
20180510_111445
 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0086 "Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.