__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра с „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на 13 жилищни сгради

4

 

Проект № BG16RFOP001-2.001-0086
„Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради
в град Мездра”
 
Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01
 
 
IMG-cc3a40369c944fdbc897ad2094036b9c-V
 
 
Община Мездра проведе церемония по „Първа копка“ за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради. Така официално бе даден старт на строително-монтажните дейности на обектите.
 
 
Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обща стойност на проекта е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.49 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.43 лв. като национално финансиране.
 
Изпълнители на СМР по енергийно обновление на сградите са: ПСТ Груп ЕАД, ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, Обединение „Екоинженеринг – Мездра“ и ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД. Строителният надзор ще се осъществята от ГИД-АРК ДЗЗД и СС-Консулт ЕООД.
 
Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца до 21 ноември 2018 г.
 
В церемонията по „Първа копка“, която се проведе пред блок „Здравец“, на ул. „Димитър Благоев“ № 8-10, участваха Сашо Илиев- заместник-кмет на Община Мездра, Розалина Георгиева – ръководител на проекта, Димитър Костов – координатор на проекта, общински съветници, медии и други заинтересовани страни. Присъстваха и управителите на фирмите-изпълнители на енергоспестяващите мерки и на строителния надзор.
 
В присъствието на гостите и граждани на Мездра заместник- кметът на града Сашо Илиев даде старт на строително-монтажните дейности с разливане на шампанско и символична „Първа копка“. Гостите бяха посрещнати с питка с мед от момичета в национални носии.
 
Сградите не са ремонтирани от 30 години, откакто са построени. За всяка от тях е предвиден пакет от 3 енергийноспестяващи мерки. С прилагането им ще се намалят топлинните загуби през ограждащите елементи, което ще снижи разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%. Едновременно с това ще бъдат намалени и емисиите от вредни газове, което ще повиши качеството на околната среда в града.
 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0086 "Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

IMG-4893411d7397588b88bd49f1977637e4-V

20180510_134433

20180510_134531

20180510_135234

20180510_135319

20180510_135324