OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване“

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
 
            На основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14 ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед No 360/30.05. 2018 г. на Кмета на Община Мездра
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване“ в Общинска администрация Мездра.
1.      Минимални изисквания за заемане на длъжността са:
–          да отговарят на изискванията по чл. 7 ал. 1 и 2  от Закона за държавния служител;
–          да имат имат придобита образователна степен „Магистър“;
–          да имат най-малко 4/четири/ години професионален опит или присъден най-малко III младши ранг на държавен служител;
1.1.            Специфични изисквания за заемане на длъжността – съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството
1.2.           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
–          умения за работа с MS office, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, правно-информационни продукти и др.;
–          познания в нормативната уредба, касаеща длъжността;
–          управленска компетентност;
–          ориентация към резултати;
–          работа в екип;
–          комуникативна компетентност;
–          професионална компетентност;
2.      Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 510.00 лв.
2.1.            Брой работни места – 1 бр.
3.      Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира; отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на Община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая 208 на Община Мездра.
4.      Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.
5.      Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
5.1.            Заявления за участие в конкурса съгласно Приложение No 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС;
5.2.            Декларация от лицето съгласно чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС;
5.3.            Заверено копие от документ за придобита образователна степен;
5.4.            Заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит или придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв);
5.5.            Професионална автобиография;
5.6.            Заверени копия на дуги документи – за компютърни умения, сертификати и др. (при наличие на такива).
Документите следва да бъдат представени в запечатан плик на адрес:
Община Мездра, п.к. 3100, ул. „Христо Ботев“ No 27 в Център за информация и административни услуги, гише „Деловодство“ в срок: до 12 дни от датата на публикуване на обявлението (в случай, че крайният срок изтича в неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него).
Документите се подават лично от кандидата или чрез упълномощен представител.
6.      Дата на обявяване: 30.05.2018 г.
7.      Място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е: информационните табла в сградата на Общинска администрация Мездра и официалният сайт на Община Мездра – www.mezdra.bg
 
 
                                                                       Кмет на Община Мездра: /инж. Генади Събков/

Връзка към Административен регистър/Конкурси