____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи – общинска собственост  на територията на  Община Мездра .         Търгът ще  се проведе на  17 .05 . 2011г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                   Втора дата – 25.05 . 2011г. в същия час и място.       При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

 

            За допълнителна информация  -           стая № 104-а и №  109 на общината ,           тел. 0910 /            9-21-16, вътр.112  или   156.

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

 

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  Община Мездра .         Търгът ще  се проведе на  03 .05 . 2011г. от 9.30 часа в  Община Мездра .                     Втора дата – 10.05 . 2011г. в същия час и място. При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

 

            За допълнителна информация 

-           стая № 109 на общината ,        тел.     9-21-16, вътр.112.

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/