____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

30 юни – краен срок за плащане на първа вноска на местните данъци и такси

Община Мездра уведомява , че на 30 юни изтича срокът за плащане на първа вноска  на местните данъци и такси.

Съгласно ЗМДТ, за 2018 година, са определени следните срокове за заплащане на :

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

2.Данък
 върху превозните средства
I    вноска     до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто

3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                               до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври

                 Може да платите :
- в касите на община Мездра /Информационен център/ и чрез
ПОС устройство
- по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500                 BIC   код   STSABGSF
код на вид плащане
44 14 00   патентен данък
44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
44 23 00   данък моторни превозни срества
44 24 00   такса битови отпадъци
- с пощенски запис
- в офисите на „Изипей”
- в ОББ
- в кметствата