__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.

Obshtina_Mezdra_snimka
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2017 г. от местната общност.
Публичното обсъждане ще се проведе на 17.08.2018 г. (петък) от 10.00 часа, в заседателната зала на община Мездра, ет.4.
Покана е отправена към кметове и кметски наместници, общински съветници, жители на общината, неправителствени организации, представители на бизнеса, на средства за масово осведомяване и цялата общественост за участие.
Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, деловодството на ОбС, публикувани са и на сайта на община Мездра – http://download.mezdra.bg/uploads/2011/09/Godishen_otchet_2017.pdf Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: obsmezdra@gmail.comкакто и в деловодството на общината.