____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

EU flag         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

RG

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013

От 15.07. 2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания – Консорциум „НАТУРА България“.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на Околната Среда и Водите.
Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта. В тях участват експерти – биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. Експертните екипи на Консорциум „НАТУРА България“ ще работят на територията на община Мездра, в следните месеци: Виж информация
По проекта, в частта му изпълнявана от Консорциум „НАТУРА България“, ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (Директива 92/43/ЕИО), в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа НАТУРА 2000 в Европейската общност. Изследванията ще бъдат направени по научнообосновани методики, одобрени от Министерството на околната среда и водите.
Ще се работи на територията на община Мездра. За зоните, които ще се картират, като и за землищата на населени места,в които ще се извършва работа: Виж информация .
Резултатите от проекта ще бъдат докладвани пред Европейската комисия, като част от ангажиментите, който страната ни има като член на ЕС. Те са собственост на МОСВ и след тяхното цялостно приемане, в края на проекта, ще бъдат предоставени за нуждите на местните общности, съгласно политиките и процедурите на министерството. Целта е събраните и анализирани данни да се ползват не само от държавните институции, но и от местната власт, собствениците и ползвателите на земи и гори, неправителствените организации, бизнеса, научната общност. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони, ще се подпомогне и извършването на оценките за съвместимост. Успешното реализиране на проекта е пряко свързано с една от основните цели на ОП „Околна среда” – намаляване и спиране на загубата на биоразнообразие, изграждането и ефективното управление на мрежата НАТУРА 2000. По този начин управлението на тази мрежа ще се базира на конкретна, надеждна и научнообоснована информация за видовете и местообитанията.
За контакт:
Централен офис на Консорциум „НАТУРА България“: 02 944 51 09

https://www.livechatalternative.com/